CÔNG TY CP MÔI TRƯỜNG ĐÔ THI QUY NHƠN
Văn bản
STT Tên văn bản Tải về
1 Mẫu đơn đề nghị lắp đặt đường ống đấu nối nước thải không phải hộ gia đình
1 Mẫu đơn đề nghị lắp đặt đường ống đấu nối nước thải hộ gia đình
1 Thông báo giá dịch vụ hút bể phốt hầm cầu
1 Thông báo giá dịch vụ tang lễ
1 Thông báo quy trình đấu nối thoát nước
1 Thông báo giá dịch vụ đấu nối thoát nước
1 Thông báo về việc chôt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016
1 Về việc đề nghị rút đăng ký công ty đại chúng
1 Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2015
1 Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2015
Hình ảnh hoạt động