Thông báo
Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT, thành viên BKS Công ty nhiệm kỳ 2015 - 2020 tại Đại hội đồng cổ đông thương niên năm 2019

Hình ảnh hoạt động