CÔNG TY CP MÔI TRƯỜNG ĐÔ THI QUY NHƠN
Thông báo
Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2015

CÔNG TY CỔ PHẦN

MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ QUY NHƠN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:  138/BC-CTMT

Quy Nhơn, ngày 28  tháng 7 năm 2015

 

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(6 tháng đầu năm 2015)

 

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

 

- Tên công ty đại chúng:   Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Quy Nhơn  

- Địa chỉ trụ sở chính: 40 Phan Bội Châu, Phường Lê Lợi, Thành phố Quy Nhơn, Bình Định

- Điện thoại:  (056) 3822545      Fax:   (056) 3822545       Email: ctmtdtquynhon@vnn.vn

- Vốn điều lệ: 34.271.000.000đ (Ba mươi bốn tỷ, hai trăm bảy mươi mốt triệu đồng)

- Mã chứng khoán (nếu có):

 

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị :

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

 

STT

Thành viên HĐQT

Chức vụ

Số buổi họp tham dự

Tỷ lệ

 Lý do không tham dự

01

Nguyễn Nên Danh

Chủ tịch

02

100%

 

02

Lê Dương Học

Thành viên

02

100%

 

03

Nguyễn Thị Minh Vinh

Thành viên

02

100%

 

04

Nguyễn Anh Tuấn

Thành viên

02

100%

 

05

Trần Thị Trâm Anh

Thành viên

02

100%

 

 

2.  Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Giám đốc:

        Hội đồng quản trị đã  tổ chức giám sát, chỉ đạo Ban điều hành trong các họat động của Công ty. Thông qua các báo cáo của Giám đốc Công ty về kết quả thực hiện  và những khó khăn, vướng mắc phân tích nguyên nhân và đề xuất các giải pháp thực hiện.

3.  Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Không có

 

II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị:

­­­­­­

STT

Số Nghị quyết/

Quyết định

Ngày

Nội dung

1

02/NQ-HĐQT

06/02/2015

Đánh giá tình hình SXKD tháng 1 năm 2015; Đánh giá tình hình hoạt động của Nhà máy xử lý rác; Thông qua một số vấn đề liên quan đến tiền lương của Trưởng ban Kiểm sóat; Bầu thư ký Công ty; Xây dựng quy chế họat động của HĐQT, Quy chế quản lý tài chính Công ty.

2

03/NQ/HĐQT

13/5/2015

Đánh giá tình hình SXKD Quý 1 năm 2015 và giải pháp thực hiện kế hoạch quý 2/2015;

 

III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán: Không có

           

STT

Tên tổ chức/cá nhân

Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)

Chức vụ tại công ty (nếu có)

 

Số CMND/ ĐKKD

Ngày cấp CMND/ ĐKKD

Nơi cấp

CMND/ ĐKKD

Địa chỉ

Thời điểm bắt đầu là người có liên quan

Thời điểm không còn là người có liên quan

Lý do

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan:

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan

 

 

S

TT

 

Tên tổ chức/cá nhân

Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)

Chức vụ tại công ty

(nếu có)

 

Số CMND/ ĐKKD

 

Ngày cấp CMND/ ĐKKD

 

Nơi cấp

CMND/ ĐKKD

 

Địa chỉ

Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ

Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ

 

Ghi chú

1

Nguyễn Nên Danh

 

Chủ tịch HĐQT- kiêm Giám đốc

210262505

10/10/2012

CA tỉnh Bình Định

151 Ngô Mây,

Quy Nhơn, Bình Định

4.100

0,12

 

2

Nguyễn Anh Tuấn

 

TV HĐQT- PGĐ

211853953

21/02/2008

CA tỉnh Bình Định

14/28 Võ Văn Dũng, phường Ngô Mây, Quy Nhơn, Bình Định

1.900

0,06

 

3

Trần Thị Trâm Anh

 

TV HĐQT- KTT

211540301

16/03/2012

CA tỉnh Bình Định

84 Trần Thị Lý, Quy Nhơn, Bình Định

1.700

0,05

 

4

Võ Văn Hoan

 

Phó Giám đốc

211451530

16/06/2005

CA tỉnh Bình Định

14 Phan Bội Châu, phường Lê Lợi, Quy Nhơn, Bình Định

2.000

0,06

 

5

Nguyễn Thành Tường

 

Phó Giám đốc

211326834

07/11/2002

CA tỉnh Bình Định

04 Lương Thế Vinh, phường Thị Nại, Quy Nhơn, Bình Định

1.700

0,05

 

6

Phạm Thị Hồng

 

TB kiểm soát

211509596

04/09/2013

CA tỉnh Bình Định

Tổ 6, KV 7, phường Ngô Mây, Quy Nhơn, Bình Định

1.500

0,04

 

7

Nguyễn Văn Sơn

 

TV BKS

211607145

11/11/2011

CA tỉnh Bình Định

33 Nguyễn Viết Xuân, Quy Nhơn, Bình Định

200

0,01

 

8

Lê Thanh Tùng

 

TV BKS

211465462

09/09/1975

CA tỉnh Bình Định

33 Huỳnh Thúc Kháng, phường Thị Nại, Quy Nhơn, Bình Định

 

 

 

 

2. Giao dịch cổ phiếu: Không có

 

STT

Người thực hiện giao dịch

Quan hệ với cổ đông nội bộ

Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ

Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ

Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)

Số cổ phiếu

Tỷ lệ

Số cổ phiếu

Tỷ lệ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Các giao dịch khác: (các giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty).

V. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không có

 

   Chủ tịch HĐQT

(Đã Ký tên và đóng dấu)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình ảnh hoạt động