CÔNG TY CP MÔI TRƯỜNG ĐÔ THI QUY NHƠN
Phòng Kỹ thuật

- Quản lý và kiểm tra, hướng dẫn các đơn vị trực thuộc thực hiện công việc theo đúng qui trình kỹ thuật, nhiệm vụ kế hoạch đã được Giám đốc giao;

- Giám sát việc thực hiện các định mức kỹ thuật, tổ chức lập chương trình kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa thiết bị xe; Kiểm tra bảo dưỡng, sửa chữa thiết bị xe cho các đơn vị theo định kỳ;

- Quản lý lên kế hoạch triển khai các dự án hạ tầng kỹ thuật - XDCB  được giao;

- Quản lý kỹ thuật về việc xây dựng Nghĩa trang, bãi rác, các hồ sinh thái và hệ thống thoát nước thành phố Quy Nhơn theo đúng quy hoạch;

- Tham mưu giúp Giám đốc tổ chức thực hiện công tác xử lý môi trường, lập kế hoạch đầu tư công trình xây dựng cơ bản …

Hình ảnh hoạt động