CÔNG TY CP MÔI TRƯỜNG ĐÔ THI QUY NHƠN
Phòng Kế hoạch - Kinh doanh

- Tham mưu giúp Giám đốc xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch, sản xuất kinh doanh,  đảm bảo hoàn thành và vượt mức kế hoạch đã đề ra hàng năm;

- Hướng dẫn các đơn vị trực thuộc Công ty xây dựng kế hoạch tháng, quý, năm và dài hạn. Tổng hợp kế hoạch sản xuất, kinh doanh của toàn Công ty. Báo cáo tổng hợp tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất, kinh doanh của Công ty;

- Tham mưu cho Giám đốc Công ty giao kế hoạch và xét duyệt hoàn thành kế hoạch các đơn vị trực thuộc; Giúp Giám đốc kiểm tra và tổng hợp tình hình trong quá trình thực hiện kế hoạch, phát hiện các vấn đề và đề xuất hướng giải quyết;

- Tham mưu để ký kết các hợp đồng kinh tế; Chịu trách nhiệm lệnh điều xe và lệnh cấp phát nhiên liệu; Quản lý hàng tồn kho; Cung ứng vật tư, hàng hóa, dụng cụ lao động theo quy định; Thực hiện định mức và giao khoán vật tư - dụng cụ;

- Xây dựng và theo dõi thực hiện các định mức kinh tế kỹ thuật của Công ty.

Hình ảnh hoạt động