CÔNG TY CP MÔI TRƯỜNG ĐÔ THI QUY NHƠN
Phòng Kế toán - Thống kê

- Thực hiện công tác tài chính Kế toán - Thống kê theo chế độ hiện hành về hoạt động công ích và hoạt động kinh doanh theo nhiệm vụ của Công ty;

- Xây dựng kế hoạch tài chính, chịu trách nhiệm các hoạt  động tài chính của Công ty, tham gia xây dựng, giám sát thực hiện các định mức kinh tế kỹ thuật và kế hoạch sản xuất kinh doanh

- Thực hiện công tác kế toán đầu tư XDCB và kế toán chủ đầu tư các Dự án theo qui định

- Quản lý thu tiền dịch vụ, quản lý cấp phát, thanh toán ấn chỉ, hoá đơn  theo qui định;

- Chỉ đạo công tác kế toán các đơn vị trực thuộc theo phân cấp tài chính;

- Tham mưu cho lãnh đạo trong công tác quản trị tài chính;

Hình ảnh hoạt động