CÔNG TY CP MÔI TRƯỜNG ĐÔ THI QUY NHƠN
Đội Dịch vụ vận tải - Sữa chữa ô tô

- Lên kế hoạch sửa chữa thường xuyên và thực hiện sửa chữa toàn bộ thiết bị xe vận tải của Công ty theo định kỳ và đột xuất (đại tu, trung tu, sửa chữa nhỏ), đảm bảo chất lượng và bảo hành xe khi được sửa chữa;

- Khai thác đóng mới, sửa chữa ô tô và các dịch vụ khác theo quyết định của Giám đốc Công ty;

- Quản lý và bảo vệ nhà xưởng, chống thất thoát tài sản và chống cháy nổ, thực hiện an toàn trong sản xuất;

- Thực hiện các dịch vụ đô thị, đưa tang, hút hầm vệ sinh;

- Bảo quản thiết bị xe và tự cân đối nguồn thu, chi.

Hình ảnh hoạt động